Pitanja&odgovori

Rad na terenu za roditelje djeteta mlađeg od 8 godina - Pitanja i odgovori

Radnik s djetetom mlađim od osam godina uživa zakonsku zaštitu od prekovremenog rada (osim u slučaju više sile) te od nejednakog rasporeda radnog vremena i preraspodjele radnog vremena.

Pročitaj više

Smjenski rad za roditelje djece mlađe od 8 godina - Pitanja i odgovori

Prema Zakonu o radu roditelju djeteta do osam godina starosti ne može se odrediti prekovremeni rad (osim u slučaju više sile),  nejednaki raspored radnog vremena niti preraspodjela radnog vremena osim ako radnik sam ne pristane na takav rad.

Pročitaj više

Pravo povratka na prethodne poslove nakon rodiljnog dopusta - Pitanja i odgovori

Zanima me ako je poslodavac dao ugovor na neodređeno radniku, a u međuvremenu je radnik na porodiljnom i sad kada se treba vratiti poslodavac bi volio da ostane zamjena jer je puno zadovoljniji sa zamjenom nego s prvobitnim radnikom.

Pročitaj više

Ugovor na određeno - Pitanja i odgovori

Prema Zakonu o radu dozvoljeno je sklopiti najviše tri uzastopna ugovora o radu na određeno vrijeme s istim poslodavcem (pod čime se podrazumijeva i povezani poslodavac u smislu čl. 12. Zakona o radu), odnosno trajanje svih uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme ne smije za istog radnika kod istog poslodavca biti dulje od tri godine.

Pročitaj više

Pravo radnika na tjedni odmor - Pitanja i odgovori

Zakon o radu u čl. 75. propisuje pravo radnika na tjedni odmor na način  da radnik ima pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje 24 sata koji koristi  nedjeljom. Ako radnik ne može koristiti tjedni odmor od 24 sata neprekidno u nedjelju onda mu se mora omogućiti korištenje zamjenskog dana tjednog odmora.

Poslodavac koji radniku ne omogući korištenje tjednog odmora u skladu sa Zakonom čini teži prekršaj iz čl. 228. st.1. t. 17. Zakona o radu za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 4110 € do 7960 €.

Pročitaj više