Izmjene ugovora o radu - procedura

Podijeli:

Prema Zakonu o radu radni odnos se u pravilu  zasniva  sklapanjem ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

Radni odnos je ugovorni odnos

Radni odnos je ugovorni odnos, pa ni jedna ugovorna strana (ni poslodavac ni radnik) ne mogu ugovor jednostrano mijenjati.

Tijekom radnog odnosa poslodavci često žele izmijeniti ugovor o radu na način da promijene vrstu posla koju radnik obavlja, plaću, platni razred, mjesto rada ili neke druge odrednice ugovora o radu. Budući da ugovor ne može jednostrano promijeniti, poslodavac  tada  nudi na dobrovoljno prihvaćanje izmjene ugovora o radu radniku. Radnik predložene izmjene može i ne mora prihvatiti. Sve dok ne prihvati (potpiše) novi ugovor vrijedi postojeći ugovor o radu, pa radnik npr. nije dužan obavljati druge poslove ili može dobiti manju plaću od one ugovorene važećim ugovorom o radu.

Savjet: Ne potpisujte izmjene ugovora o radu ukoliko se niste prethodno posavjetovali sa sindikatom ili odvjetnikom.

Osnovni ugovor o radu i dodatak (aneks) postojećem ugovoru

Ako su se poslodavac i radnik sporazumjeli o tome da se neki elementi radnog odnosa izmijene to se može učiniti  na način  da se potpiše novi ugovor ili da se sklopi dodatak (aneks) postojećem ugovoru.

Potpisivanjem aneksa mijenja se jedan ili više sastojaka ugovora ( npr. plaća, radno mjesto, poslovi, i sl.), ali sam ugovor uz izmjene sadržane u aneksu  vrijedi i dalje.

Aneksom se ugovor može izmijeniti na određeni rok  (da će radnik privremeno npr.  iduća tri mjeseca  obavljati  svoje poslove na drugoj lokaciji)  ili trajno (npr. da radnik prestaje obavljati  dosadašnje poslove i  određenog datuma  trajno preuzima poslove drugog radnog mjesta).

Ako  poslodavac radniku zaposlenom na neodređeno vrijeme ponudi izmijenjeni ugovor o radu radnik takav ugovor  nije dužan potpisati.

Što kada radnik dobrovoljno ne pristaje na izmjenu ugovora o radu?

Dakle, kad poslodavac radniku ponudi ugovor o radu s izmjenama s kojima radnik nije zadovoljan radnik, ne potpisuje izmijenjeni ugovor nego nastavlja raditi prema ugovoru po kojem je radio i do tada. U radnikovom pravnom položaju se ništa ne mijenja.  Radni odnos se nastavlja prema pravima i obvezama iz postojećeg ugovoru o radu  koji i dalje obvezuje i poslodavca i radnika. Radnik nastavlja raditi iste poslove, na istom mjestu rada i za istu plaću.

Ugovor o radu koji je sklopljen na neodređeno vrijeme traje  dok ga jedna od ugovornih strana ne otkaže pri čemu poslodavac mora imati zakonom opravdani razlog za otkaz.

Radnikov  pravni položaj se mijenja tek ako  poslodavac radniku uruči otkaz  postojećeg ugovora o radu i istodobno predloži sklapanje ugovora o radu s izmijenjenim uvjetima (npr. novo radno mjesto, nova plaća, novo mjesto rada i sl.).

Otkaz postojećeg ugovora o radu s ponudom novog ugovora

Ako radnik dobrovoljno ne pristaje na izmjenu ugovora poslodavac može odustati od izmjena ili otkazati postojeći ugovor s ponudom novog ugovora o radu s izmjenama koje želi provesti.

Međutim i u slučaju kad poslodavac želi otkazati ugovor o radu i istodobno radniku ponuditi izmijenjeni ugovor o radu, poslodavac  mora imati opravdani, zakonom predviđeni razlog za otkaz i mora provesti savjetovanje s Radničkim vijećem.

Prema Zakonu o radu opravdani razlozi za otkaz su:

-   prestanak potrebe za obavljanjem  određenog posla zbog gospodarskih, tehnoloških ili organizacijskih razloga (poslovno uvjetovani otkaz)

-      nemogućnost  radnika uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti (osobno uvjetovani otkaz)

-        radnikovo kršenje obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika)

-        ako radnik nije zadovoljio na probnom radu (otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu).

U praksi će do otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora najčešće doći kad su ispunjeni uvjeti za poslovno uvjetovani otkaz, a znatno rjeđe za osobno uvjetovani otkaz.

Do otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora radniku kojem se otkazuje zbog skrivljenog ponašanja dolazi vrlo rijetko, jer poslodavac nema interes u radnom odnosu zadržati radnika koji krši obveze.

Najčešći primjer otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora je slučaj kad poslodavac mijenja organizaciju rada na način da ukida radna mjesta jer je prestala poptreba za obavljanjem poslova na tim radnim mjestima. Dakle,  radno mjesto je ukinuto i više ne postoje poslovi koje je radnik do sad obavljao. Poslodavac radniku nudi ugovor o radu za drugo radno mjesto što radnik ne prihvaća. Tada poslodavac pokreće postupak otkazivanja ugovora s ponudom izmijenjenog ugovora.

Istovremeno s otkazom radniku se dostavlja ugovor o radu s izmijenjenim uvjetima o čijem prihvaćanju se radnik mora izjasniti u roku koji odredi poslodavac, ali koji ne smije biti kraći od osam (8)dana. Ukoliko želi ostati u radnom odnosu, radnik mora potpisati izmijenjeni ugovor, ali zadržava pravo pokrenuti sudski postupak u kojem će pokušati osporiti zakonitost otkaza.

Dakle, želja poslodavca da „premjesti“ radnika s jednog radnog mjesta na drugo ili s jednog mjesta rada na drugo nije opravdani razlog za otkaz pa tako ni za otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu, ako se poslovi za koje radnik ima ugovor o radu i dalje obavljaju.

Vrlo često se događa da poslodavac samo formalno izmijeni pravilnik o organizaciji na način da izmijeni nazive radnih mjesta pa se poslovi nastavljaju i dalje obavljati ali pod promijenjenim nazivima. Takav otkaz nije pravno valjan, jer je uvjet za zakoniti otkaz prestanak potrebe za obavljanjem konkretnog posla, neovisno o tome kako je poslodavac nazvao radno mjesto.

Savjetovanje s Radničkim vijećem

Kod  otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora poslodavac  treba provesti Zakonom o radu predviđeni postupak koji uključuje  savjetovanje s radničkim vijećem.

Postupak uključuje   dobivanje suglasnosti radničkog vijeća ako se radi o:

-        članu radničkog vijeća i kandidatu za člana radničkog vijeća koji nije izabran, u razdoblju od tri mjeseca nakon utvrđenih konačnih rezultata izbora

-        radniku kod kojeg je zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti došlo do smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnosti ili do smanjenja radne sposobnosti uz djelomični gubitak radne sposobnosti, odnosno otkazu radniku osobi s invaliditetom

-         radniku s navršenih šezdeset godina odnosno starijem od šezdeset godina

-        predstavniku radnika u organu poslodavca ( članu nadzornog odbora)

Prihvatiti novi (lošiji) ugovor ili prekinuti radni odnos ?? - tužba zbog nezakonitog otkaza

Tek nakon savjetovanja/traženja suglasnosti od Radničkog vijeća, poslodavac će radniku uručiti otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora.

Radnik tada ima mogućnost odabrati želi li se zadržati u radnom odnosu pod uvjetima iz izmijenjenog ugovora o radu ili okončati radni odnos. Svoju odluku radnik treba priopćiti poslodavcu u roku koji mu je poslodavac odredio, ali koji ne može biti kraći od osam (8) dana.

Ako radnik želi nastaviti radni odnos potpisati će izmijenjeni ugovor o radu i početi raditi  pod izmijenjenim uvjetima (najčešće je to drugo radno mjesto s manjom plaćom ili drugo mjesto rada). Bez obzira što je potpisao izmijenjeni ugovor, radnik ima pravo pokrenuti sudski postupak u kojem traži da sud utvrdi da je odluka poslodavca o otkazu bila nedozvoljena. U sudskom postupku teret dokaza je na poslodavcu i poslodavac mora dokazati da je imao zakonom predviđeni razlog za otkaz (poslovno ili osobno uvjetovani otkaz ili mnogo rjeđe skrivljeno ponašanje radnika).

Ako radnik ne želi raditi pod izmijenjenim uvjetima odbiti će potpisati izmijenjeni ugovor čime će  nastupiti posljedice otkaza. To znači da će početi teći otkazni rok nakon čijeg završetka prestaje radni odnos. Radnik ima pravo na otpremninu pod uvjetima i u visini kako je to određeno Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, ovisno o tome koji od ovih izvora prava  povoljnije utvrđuje pravo na otpremninu. Radnik također kod ovakvog otkaza  ima pravo na naknadu za nezaposlene na Zavodu za zapošljavanje pod uvjetima određenima propisima koji ta prava reguliraju, osim ako se radi o otkazu zbog skrivljenog ponašanja radnika.

U slučaju kad nije prihvatio izmijenjeni ugovor pa je došlo do prestanka radnog odnosa, ali također i u slučaju kad je prihvatio izmijenjeni ugovor i tako ostao u radnom odnosu, ali pod drugim uvjetima, radnik ima pravo u sudskom postupku osporavati opravdanost otkaza. Teret dokaza je na poslodavcu. Poslodavac mora sudu dokazati da je postojao opravdani razlog za otkaz (poslovni, osobni ili skrivljeno ponašanje radnika).

Posljedice nedopuštenog otkaza ugovora o radu

Ukoliko poslodavac ne uspije dokazati opravdanost otkaza Sud će uvrditi da je otkaz bio nedopušten i da otkazani ugovor o radu zapravo i dalje vrijedi i obvezuje ga.

U tom slučaju radnik se ima pravo vratiti na poslove odnosno mjesto rada na kojima je radio prije otkaza odnosno izmjene ugovora.

Radnik kojem je radni odnos prestao nezakonitim otkazom,  jer nije prihvatio izmijenjeni ugovor i koji nije radio kod drugog poslodavca za vrijeme trajanja sudskog spora imao bi pravo na isplatu pune plaće uvećane za iznos kamata za taj period, ali umanjene za iznos otpremnine koju je dobio.  Također bi imao pravo na priznavanje staža  za cijeli taj period kao da je radio.

Radnik koji je prihvatio izmijenjeni ugovor i prema njemu dobivao  manju plaću    imati će  pravo zahtijevati od poslodavca isplatu razlike plaće za cijeli period trajanja sudskog spora uvećanu za  iznos kamata.

Verzija za ispis