Ako radnik smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa, može u roku od petnaest dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, zahtijevati od poslodavca ostvarivanje tog prava. Pisani prigovor nosi naziv - ZZP - Zahtjev za zaštitu prava

Pročitaj više

Odgovor na to pitanje je: NE jednostavno ! Ugovor o radu je dvostrano obvezujući pravni akt koje nastaje kada se strane ugovora (poslodavac i radnik) usuglase oko svih elemenata radnog odnosa, tako i o plaći. Da bi se bilo koja odredba dvostranog ugovora izmijenila potrebna je suglasnost volja ugovornih strana, ili poslodavac mora provesti posebnu proceduru.

Pročitaj više

U praksi je prilično rasprostranjena (nezakonita) pojava da se, u pravilu za određene kraće poslove ili za duže poslove (koje obilježava periodičko obnavljanje ugovora sklopljenog na kraće razdoblje), sklapa ugovor o djelu umjesto ugovor o radu, a u situaciji kada se stvarno radi o obavljanju poslova koji s obzirom na karakter i svojstva imaju obilježja ugovora o radu.

Pročitaj više

Nadzor elektroničkih komunikacija bez znanja zaposlenika u protivnosti je sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Takva obrada podataka ne bi bila zakonita i u slučaju uvođenja takvog nadzora i zaposlenici kao i vanjski adresati o tome moraju biti obaviješteni. Dakle, nadzor elektroničke pošte zaposlenika trebao bi, ako je moguće, biti ograničen samo na promet podataka zaposlenika i vrijeme komunikacije, a ne sadržaj komunikacije

Pročitaj više

Terenski rad predstavlja poseban uvjet rada i budući da ga Zakon o radu izrekom ne regulira, odredbe o terenskom radu i terenskom dodatku pronalaze se u Kolektivnim ugovorima ili Pravilnicima o radu.
Za radnike Hrvatskog telekoma d.d., odredbe o terenskom radniku i terenskom dodatku su prvenstveno normirane Kolektivnim ugovorom Hrvatskog telekoma d.d. od 1. srpnja 2014. i to člancima 12. i 67. Kolektivnog ugovora.

Pročitaj više

Zakonom o radu (Narodne novine br. 93/14) koji je na snagu stupio 7.8.2014., propisano je da se vrijeme koje radnik provede obavljajući poslove po pozivu poslodavca smatra radnim vremenom, neovisno o tome obavlja li ih se u mjestu koje je odredio poslodavac ili u mjestu koje je odabrao radnik (čl. 60. st. 4.).

Pročitaj više

Odredbom  Zakona o radu propisano je da poslodavac može samo uz prethodnu suglasnost radničkog vijeća donijeti odluku o otkazu radniku kod kojeg zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti postoji profesionalna nesposobnost za rad, te radniku osobi s invaliditetom. Tko je osoba s invaliditetom u smislu zabrane otkazivanja ugovora o radu bez suglasnosti radničkog vijeća?

Pročitaj više

PRIJENOS UGOVORA NA NOVOG POSLODAVCA – ČL. 137. ZAKONA O RADU (NN br. 93/14)
Prijenos ugovora na novog poslodavca reguliran je čl. 137. Zakona o radu, odnosno tim se člankom regulira pravni položaj radnika u slučaju kada se statusnom promjenom poslodavca ili pravnim poslom na novog poslodavca prenese poduzeće ili dio poduzeća (pogon).

Pročitaj više