Djelovanje sindikalnih povjerenika kod poslodavca i ostvarivanje naknade za njihov rad kao članova radničkog vijeća

Podijeli:

13.09.2017. Prema članku 187. stavak 1. Zakona o radu, sindikati samostalno odlučuju o načinu njihova zastupanja kod poslodavca. Ako kod poslodavca djeluje sindikat u koji je učlanjeno pet ili više zaposlenih radnika, taj sindikat ima pravo imenovati sindikalnog povjerenika koji će zastupati prava i interese zaposlenih radnika.

Ako je kod poslodavca ukupan broj zaposlenih manji od 75, to znači da će samo jedan sindikalni povjerenik uživati zaštitu od otkaza ugovora o radu. Naime, odredbom članka 188. stavka 5. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14) propisano je da zaštitu uživa najmanje jedan sindikalni povjerenik, a najveći broj sindikalnih povjerenika koji kod određenog poslodavca uživaju zaštitu određuje se odgovarajućom primjenom odredbi Zakona o radu o broju članova radničkog vijeća u odnosu na broj sindikalno organiziranih radnika kod toga poslodavca. Napominjemo da sindikat ima samostalnost i slobodu odrediti koji će zaposlenik obavljati funkciju sindikalnog povjerenika kod poslodavca.

Ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće, sindikalni povjerenik temeljem odredbe članka 153. stavka 3. Zakona o radu preuzima sva prava i obveze radničkog vijeća, osim prava na imenovanje predstavnika radnika u upravno vijeće ustanove odnosno drugi organ poslodavca iz članka 164. stavka 1. Zakona o radu.

U slučaju kada radničko vijeće nije utemeljeno, predstavnika radnika u upravno vijeće ustanove odnosno drugi organ poslodavca, između radnika zaposlenih kod poslodavca, biraju i opozivaju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, u postupku propisanom za izbor radničkog vijeća koje ima jednog člana. Pravo birati i biti birani imaju svi radnici zaposleni kod određenoga poslodavca, osim članova upravnog vijeća ili drugog tijela uprave poslodavca (ograničenje se ne odnosi na predstavnika radnika) i članova njihovih obitelji te radnika iz članka 131. stavka 1. i 2. Zakona o radu (koji su pisanom punomoći ovlašteni zastupati poslodavca u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom).

Temeljem odredbe članka 156. stavka 2. Zakona o radu za rad u radničkom vijeću svaki član ima pravo na naknadu plaće za šest radnih sati tjedno. Postavlja se pitanje – ako i kada sindikalni povjerenik ili sindikalni povjerenici preuzmu ulogu radničkog vijeća, što podrazumijeva i pravo na naknadu plaće koju bi inače imali članovi radničkog vijeća, trebaju li sindikalni povjerenici s poslodavcem radi prava na tu naknadu sklapati novi ugovor odnosno dodatak postojećem ugovoru?

Odgovor je dan u mišljenju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Službeno, Zagreb, 10. svibnja 2017.:

„Za ostvarivanje prava na naknadu plaće iz navedenog članka sindikalni povjerenik u ulozi radničkog vijeća ne treba sklapati aneks ugovora o radu s poslodavcem“.
Preuzeto: UISinfo - https://www.iusinfo.hr/aktualno/u-sredistu/31512
Verzija za ispis