Kako za sklapanje ugovora o radu tako i za njegovu  izmjenu  potrebna je  suglasnost volja obiju ugovornih strana.  Izmjene obično poslodavac nudi radniku.

Tijekom radnog odnosa poslodavci često žele izmijeniti ugovor o radu na način da promijene vrstu posla koju radnik obavlja, promijene mjesto rada ili plaću. Budući da ugovor ne može jednostrano promijeniti, poslodavac  tada  nudi izmjene ugovora o radu radniku.

Pročitaj više

Otkazni rok je razdoblje radnog odnosa koje započinje onog dana kad poslodavac radniku dostavi odluku o redovitom otkazu ugovora o radu i traje do zadnjeg dana otkaznog roka kojim danom prestaje i sam radni odnos.
Pročitajte o trajanju, tijeku, pravima i obvezama za vrijeme korištenja otkaznog roka, te kada radnici nemaju pravo na otkazni rok.

Pročitaj više

Jedno od  pitanja koje se javlja kod prestanka radnog odnosa je pitanje ugovorne zabrane natjecanja radnika s poslodavcem i dodatno pitanje ugovorne kazne.

Većina radnika ima u svojim ugovorima o radu klauzulu ugovorne zabrane natjecanja kojom su se obvezali da se određeni period nakon prestanka rada neće zaposliti kod druge osobe koja je u tržišnom natjecanju s poslodavcem te da neće za svoj račun ili za račun treće osobe sklapati poslove kojima se natječu s poslodavcem.

Pročitaj više

Savjetujemo  radnicima kojima poslodavac nudi novi ugovor o radu čiji im sadržaj nije u potpunosti jasan kao i onima kojima poslodavac nudi sporazumni prestanak ugovora o radu tvrdeći da je to za njih bolja opcija da se prije potpisivanja obrate sindikatu ili odvjetniku.

Pročitaj više

Ozljeda se u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja smatra ozljedom na radu tek onda kada je kao takvu prizna Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, po prethodno provedenom postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede ozljedom na radu, time da se u postupku utvrđivanja činjenica radi priznavanja ozljede na radu može zatražiti i mišljenje nadležnog doktora specijalista medicine rada, kao i mišljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Pročitaj više

Ako je radnik spriječen raditi zbog samoizolacije, potvrđene bolesti COVID-19 ili njege člana obitelji, radnik ima pravo na naknadu plaće (bolovanje). Radnik na teret HZZO može dobiti najviše 4257,28 kuna na mjesec, ali u kolektivnim ugovorima i pravilnicima o radu bolovanje na teret poslodavca (42 dana) uređeno je povoljnije od Zakona, obično u visini od 70% do 90% šestomjesečnog prosjeka isplaćene plaće.

Pročitaj više

Za vrijeme bolovanja, osim dostave liječničke potvrde o započinjanju bolovanja i njegovom predviđenom trajanju nisu dužni javljati se poslodavcu, nisu dužni  davati nikakve odgovore u svezi svog zdravstvenog stanja koje je razlog bolovanja, a osobito nisu dužni izvještavati o zdravstvenom stanju članova svojih obitelji.

Pročitaj više

S obzirom da i radničko vijeće i sindikat zastupaju interese radnika, njihov odnos je suradnički, pa mnogi često poistovjećuju radničko vijeće i sindikat odnosno sindikalnu podružnicu. Unatoč brojnim dodirnim točkama postoje i razlike koje proizlaze iz činjenice da je radničko vijeće most komunikacije između svih radnika i poslodavca, a sindikat udruga radnika koja, ako je potrebno, i pritiscima promiče prava svojih članova.

Pročitaj više

Prema odredbi članka 133. stavak 10. ZR-a ako je u poduzeću, dijelu poduzeća, gospodarskoj djelatnosti ili dijelu gospodarske djelatnosti koje je preneseno i koje je zadržalo svoju samostalnost utemeljeno radničko vijeće, ono nastavlja s radom do isteka mandata na koje je izabrano. Polazeći od činjenice da ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće (a u ovom slučaju nije utemeljeno), sindikalni povjerenik preuzima sva prava i obveze radničkog vijeća propisane tim Zakonom (članak 152. stavak 3. ZR-a), pa valja zaključiti da s radom nastavlja i sindikalni povjerenik.

Pročitaj više

Temeljem odredbe članka 156. stavka 2. Zakona o radu za rad u radničkom vijeću svaki član ima pravo na naknadu plaće za šest radnih sati tjedno. Ako i kada sindikalni povjerenik ili sindikalni povjerenici preuzmu ulogu radničkog vijeća, to podrazumijeva i pravo na naknadu plaće koju bi inače imali članovi radničkog vijeća.

Pročitaj više