Politika privatnosti

Podijeli:

POLITIKA PRIVATNOSTI

Uvodne odredbe

Ova Politika utvrđuje odgovoran i transparentan okvir za osiguravanje usklađenosti s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka).
Politika se primjenjuje na HRVATSKI SINDIKAT TELEKOMUNIKACIJA (u daljnjem tekstu VODITELJ OBRADE) sa sjedištem u Zagrebu, Park stara Trešnjevka 2, pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način pružiti sve relevantne informacije o tome koji se osobni podaci prikupljaju, obrađuju, čuvaju i dijele, na koji način je moguće obratiti se HST-u sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

VODITELJ OBRADE;
Hrvatski sindikat telekomunikacija
Park stara Trešnjevka 2
Zagreb

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA;
Vesna Mamić
vesna.mamic@hst.hr
+385 1 3040 512

Kratki pregled pojmova
Osobni podaci su podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik).

Ispitanik je osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno uz pomoć identifikatora kao što su npr. ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji itd. (u daljnjem tekstu: ispitanik).

Obrada osobnih podataka - svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka.

Voditelj obrade - fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.

Privola - svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

Službenik za zaštitu podataka - osoba imenovana od strane voditelja obrade koja vodi brigu o zakonitosti obrade podataka te o ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.

Načela obrade osobnih podataka

Voditelj obrade usvaja sljedeća načela kojih će se držati pri prikupljanju, korištenju, zadržavanju, prijenosu i uništavanju osobnih podataka:

LEGITIMNOST, PRAVEDNOST I TRANSPARENTNOST
Osobni podaci obrađivat će se legitimno, pravedno i transparentno spram ispitanika. To znači da će voditelj obrade u svim relevantnim situacijama izvjestiti ispitanika o tome kako će obrađivati podatke (transparentnost), a obrada će se vršiti isključivo u skladu s time što je rečeno (pravednost) i u skladu sa svrhom koja je propisana u primjenjivom zakonu o zaštiti osobnih podataka (legitimnost).

OGRANIČENJE SVRHE
Osobni podaci prikupljat će se za jasno definirane i legitimne svrhe te se neće obrađivati ni na koji način koji nije u skladu s tim svrhama. Svrhe za prikupljanje i obradu osobnih podataka proizlaze iz Zakona o radu, Ustava RH ili drugog odgovarajućeg propisa primjenjivog na HST.

MINIMIZACIJA PODATAKA
Prikupljeni osobni podaci bit će relevantni i ograničeni na ono što je nužno za postizanje svrhe njihove obrade. To znači da voditelj obrade neće prikupljati, obrađivati ni pohranjivati više osobnih podataka no što je nužno potrebno.

TOČNOST PODATAKA
Prikupljeni osobni podaci bit će točni i ažurni, što znači da voditelj obrade imati razvijene procedure za otkrivanje i rješavanje zastarjelih, netočnih i nepotrebnih osobnih podataka.

OPREZNA POHRANA PODATAKA
Osobni podaci neće se čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju ispitanika dulje no što je to potrebno za svrhu obrade. To znači da će voditelj obrade, gdje god je to moguće, čuvati osobne podatke na način koji ograničava ili sprečava identifikaciju ispitanika.

SIGURNOST PODATAKA
Hrvatski sindikat telekomunikacija provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada provodi u skladu sa Uredbom te se predmetne mjere po potrebi preispituju i ažuriraju. Pristup osobnim podacima članova ograničen je na točno određene osobe koje osobnim podacima pristupaju na temelju posebno dodijeljenog ovlaštenja i primjenom korisničkog imena i lozinke. HST poduzima mjere kako bi osigurao da pojedinac koji ima pristup osobnim podacima, ne obrađuje te podatke, ako to nije prema uputama voditelja obrade, a koje su sadržane u Politici sigurnosti osobnih podataka, Pravilniku o sigurnosti osobnih podataka, Proceduri obrade zahtjeva ispitanika i Preceduri u slučaju povrede podataka.
Način prikupljanja i vrste podataka koji se prikupljaju

HST pri svojem djelovanju i zastupanju zahtijeva prikupljanje osobnih podataka ispitanika, pri čemu se prikupljaju osnovni podaci na sljedeće načine:

1.    Izravno od strane samih ispitanika na način da ih ispitanici sami dostave uz privolu HST-u kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka. Svi potrebni podaci su propisani Pravilnikom o obradi osobnih podataka, odnosno Evidencijama obrade podataka voditelja obrade koje su sastavni dio tog Pravilnika.

2.    Iz drugih izvora koji mogu uključivati sakupljanje osobnih podataka ispitanika od poslodavca kod kojih djeluje HST (interni imenici radnika) ili iz javno dostupnih izvora (primjerice, podaci dostupni uvidom u telefonski imenik i druge javno dostupne servise), a koji je bitan za ostvarenje prava i obveza propisanih Statutom HST-a, Zakonom o radu, Ustavom RH ili drugim odgovarajućim propisom.

3.    Automatski posjetom našim internetskim stranicama pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (identifikatori kolačića), a kako bi posjet internetskoj stranici bio što ugodniji, funkcionalniji i praktičniji. Oni služe da bi web stranica radila optimalno i kako bi se poboljšalo iskustvo pregledavanja i korištenja. Posjetom i korištenjem web stranice može se pristati na upotrebu kolačića koje je moguće i blokirati. Nakon toga se i dalje može pregledavati web stranica, ali neke mogućnosti neće biti dostupne.
Kolačić je dio informacija spremljenih na računalo, mobitel ili tablet, koje mogu biti dostavljene neposredno od strane web stranice koja je posjećena (kolačići od prve strane) ili u suradnji i za potrebe web stranice od treće strane (kolačići treće strane). Kolačići u pravilu spremaju postavke, postavke za web stranicu i sl. Nakon što stranicu ispitanik opet otvori, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju internetskoj srtranici HST-a. To omogućuje stranici da prikaže informacije prilagođene potrebama svakog ispitanika. Kolačići mogu imati širok raspon informacija, uključujući i dio osobnih informacija. Takve informacije mogu biti spremljene jedino ako to ispitanik omogući. Sama web stranica ne može dobiti pristup informacijama koje ispitanik nije dao te ne može pristupiti niti jednoj drugoj datoteci na računalu.

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke.

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu.

Ispitanik ima mogućnost onemogućavanja spremanje kolačića na svoje računalo. Sam čin blokiranja mogao bi imati negativan učinak na korištenje web stranice. Kako bi se kolačiće isključili, potrebno je namjestiti postavke i konfiguracije internetskog preglednika. U izborniku preglednika odaberite  se pomoć i informacije o kolačićima te slijede upute.
Pravni temelji i svrhe za obradu osobnih podataka
Obrada podataka ispitanik od strane HST-a temelji se na zakonitosti obrade i svaka obrada ispunjava najmanje jedan od uvjeta:
•    ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha koje su propisane u Pravilniku o obradi osobnih podataka;
•    obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik strana ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;
•    obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza HST-a;
•    obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika;
•    obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti ispitanika;
•    obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa ispitanika ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika
•    obrada je nužna za ostvarenje prava i obveza propisanih Zakonom o radu, Ustavom RH ili drugim odgovarajućim propisom. Za prikupljanje i obradu podataka propisanih zakonima, voditelj obrade neće tražiti privolu od ispitanika, ali će prikupljati samo podatke propisane zakonom i neće ih koristiti u druge svrhe.;

Prava ispitanika

Svi ispitanici čiji se podaci prikupljaju i obrađuju od strane voditelja obrade, imaju sljedeća prava:

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Svaki ispitanik ima pravo na kopiju podataka koje voditelj obrade posjeduje u svojoj arhivi u svrhu uvida. Osim prava na uvid u vlastite podatke, ispitanik ima i pravo na informaciju o:

- svrsi obrade i pravnoj osnovi za obradu
- legitimnom interesu, ako se na njemu temelji obrada
- vrstama i kategorijama prikupljenih osobnih podataka
- trećim stranama kojima se podaci proslijeđuju
- roku čuvanja podataka
- izvoru osobnih podataka, ako nisu prikupljeni od ispitanika

PRAVO NA ISPRAVAK PODATAKA
Svaki ispitanik ima pravo na ispravak netočnih ili nepotpunih podataka koje voditelj obrade posjeduje u svojoj arhivi.

PRAVO NA ZABORAV
Ispitanici mogu zatražiti da se podaci o njima uklone iz arhive. Zahtjev će biti uzet na razmatranje i bit će mu udovoljeno ukoliko se ne protivi pravnoj osnovi obrade osobnih podataka.

PRAVO NA OGRANIČAVANJE OBRADE
Ispitanici imaju pravo na ograničavanje opsega obrade, u slučajevima u kojima je to primjenjivo.


PRAVO NA PRIJENOS PODATAKA
Ispitanici imaju pravo na kopiju podataka radi prijenosa drugom voditelju obrade.

PRAVO NA PRIGOVOR
Ispitanici imaju pravo na prigovor, posebno u slučaju kad se obrada temelji na legitimnom interesu voditelja obrade. Tada je potrebno napraviti reviziju svrhe obrade i ustanoviti njenu pravnu osnovu te u slučajevima kada je to primjenjivo, omogućiti ispitaniku povlačenje privole za obradu podataka i/ili prestanak obrade njegovih podataka.

PRAVO NA PROCJENU:
Ispitanici imaju pravo tražiti od nadzornog tijela procjenu kršenja odredbi Uredbe i internih politika voditelja obrade.

PRAVO NA PRIGOVOR NA PROFILIRANJE
Ispitanici imaju pravo na prigovor na automatsko profiliranje i druge oblike automatiziranog donošenja odluka.

U slučaju da voditelj obrade odbije zahtijev ispitanika, u odgovoru će biti naveden razlog odbijanja, na kojeg se ispitanici mogu žaliti nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka (AZOP-u).

Izmjene i dopune Politike o zaštiti privatnosti
HST ima pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku na način na koji je ova Politika donešena.

Verzija za ispis