TERENSKI RAD I TERENSKI DODATAK

Podijeli:

TERENSKI RAD I TERENSKI DODATAK u Kolektivnom ugovoru HT d.d.

Što je terenski rad i terenski dodatak?

Terenski rad predstavlja poseban uvjet rada i budući da ga Zakon o radu izrekom ne regulira, odredbe o terenskom radu i terenskom dodatku pronalaze se u Kolektivnim ugovorima ili Pravilnicima o radu.

Za radnike Hrvatskog telekoma d.d., odredbe o terenskom radniku i terenskom dodatku su prvenstveno normirane Kolektivnim ugovorom Hrvatskog telekoma d.d. od 1. srpnja 2014. i to člancima 12. i 67. Kolektivnog ugovora.

Terenski dodatak je pravo na posebnu naknadu, a koju valja razlikovati od dnevnice i naknade za odvojeni život, budući da se isti međusobno isključuju. To znači da ukoliko radnik ostvari pravo na neoporezivi terenski dodatak, ne može istovremeno ostvariti i pravo na noporezivu dnevnicu ili pravo na neoporezivu naknadu za odvojeni život. Također, terenski dodatak valja razlikovati i od naknade za prekovremeni rad, budući da terenski dodatak ne može predstavljati nadomjestak za plaćanje prekovremenog rada, već  predstavlja institut koji služi za naknadu povećanih troškova prehrane koje radnik ima prilikom rada na terenu.

Pravilnik o porezu na dohodak

Pravilnikom o porezu na dohodak čl. 13. st. 4. određeno je da se terenski dodatak u tuzemstvu i inozemstvu isplaćuje kada radnik boravi izvan mjesta svojega prebivališta ili uobičajenog boravišta radi poslova koje obavlja izvan sjedišta poslodavca ili sjedišta izdvojene poslovne jedinice poslodavca i kada poslodavac obavlja takvu vrstu djelatnosti koja je po svojoj prirodi vezana za rad na terenu (mjesto rada se razlikuje od mjesta sjedišta poslodavca ili njegove poslovne jedinice i mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika, pri čemu je mjesto rada udaljeno od tih mjesta najmanje 30 kilometara). Terenski dodatak može se pod ovim uvjetima isplatiti i u slučaju kada ne postoji potreba za noćenjem radnika na terenu. Radom na terenu smatra se i sudjelovanje radnika u razvojno – istraživačkim transferima znanja čiji je cilj osmišljavanje i unaprjeđivanje proizvoda i poslovnih rješenja vezanih uz djelatnost poslodavca, kao i verifikacija, integracija i implementacija poslovnih rješenja koji su proizvod poslodavca, te ukoliko su ti poslovi u opisu radnog mjesta radnika.

Terenski radnik

Kolektivnim ugovorom Hrvatskog telekoma d.d. od 1. srpnja 2014. člankom 12. određeno je da terenski radnik obavlja poslove na privremenim radilištima u glavnom mjestu rada ili izvan glavnog mjesta rada.

Radno vrijeme terenskog radnika

Radnik koji se svakodnevno vraća kući ne može provesti na radu i putovanju više od 12 sati obzirom da poslodavac mora osigurati minimalno 12 sati odmora između dva radna dana.

Radnik koji noć na terenu ostvaruje pravo na punu dnevnicu ili dio dnevnice ovisno o tome jeli mu osigurana prehrana.

Radno vrijeme terenskog radnika prema Kolektivnom ugovoru HT d.d. obuhvaća putovanje - odlazak i rad na privremenom radilištu u ukupnom trajanju od 8 (osam) sati, no ako radnik prije završetka radnog vremena nema obvezu dolaska u prostor poslodavca, onda putovanje - povratak s privremenog radilišta ne ulazi u radno vrijeme radnika.

Ako je poslodavac odlučio da radnik ne mora dolaziti u prostor poslodavca, početak radnog vremena utvrđen Odlukom o rasporedu radnog vremena utvrđuje se na slijedeći način:

-           trenutak prijave u sustav poslodavca radi preuzimanja radnih naloga ili
-           trenutak polaska prijevoznog sredstva na privremeno radilište, ako nema potrebe za preuzimanjem radnih naloga.

Ako je poslodavac odlučio da se radnik ne mora vraćati u prostor poslodavca, onda završetak radnog vremena utvrđen Odlukom o rasporedu radnog vremena označava :

-           trenutak odjave zadnjeg izvršenog zadatka u sustavu poslodavca ili

-           trenutak polaska prijevoznog sredstva s privremenog radilišta, ako nema potrebe za odjavom radnih naloga.

Radno vrijeme, prekovremeni rad i putovanje – povratak s terena terenskog radnika ne smiju trajati duže od 12 sati, računajući od početka radnog vremena koji je utvrđen na gore navedeni način.

Prekovremeni rad terenskog radnika:

Ako terenski radnik od poslodavca zaprimi nalog za radno vrijeme koje je duže od ukupnog trajanja 8 sati, a u koje mora biti uključeno putovanje – odlazak i rad na privremenom radilištu, tada ostvaruje pravo na plaćeni prekovremeni rad.

Obzirom da u tom slučaju radnik na zahtjev poslodavca radi duže od punog radnog vremena, od poslodavca mora dobiti pisani ili usmeni nalog za prekovremeni rad prije početka radnog vremena, a koji radnik u roku od 7 dana mora potvrditi. Plaća se sukladno Kolektivnom ugovoru HT d.d.-a za prekovremeni rad uvećava 50%.

Terenski dodatak

Kolektivnim ugovorom HT d.d. određeno je da terenski radnik ima pravo na terenski dodatak ako mu radno vrijeme, prekovremeni rad i putovanje – povratak s terena traju duže od 8 sati.

Visina iznosa terenskog dodatka

Radniku koji radi na terenu izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta, odnosno izvan mjesta rada udaljenijem od 30 km, isplaćuje se terenski dodatak u maksimalnom neoporezivom iznosu sukladno propisima važećima u trenutku svake pojedine isplate na ime troškova prehrane i drugih troškova na terenu, osim troškova smještaja i prijevoza koji se podmiruju na teret Poslodavca.

Obzirom na važeće propise odnosno Pravilnik o porezu na dohodak maksimalni neoporezivi iznos u zemlji iznosi 170,00 kn, dok u inozemstvu iznosi 250,00 kn.

Ukoliko radnik na terenu provede dulje od 8 sati ima pravo na terenski dodatak na sljedeći način:

  • pravo na 50% terenskog dodatka ima radnik koji na terenu zajedno s putovanjem provede više od 8, a manje od 12 sati,
  • pravo na 100% terenskog dodatka ima radnik koji na terenu zajedno s putovanjem provede više od 12 sati,
  • pravo na 20% terenskog dodatka ima radnik kojem je na terenu osiguran smještaj, doručak, ručak i večera
Verzija za ispis