Otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora

U slučajevima kada poslodavac želi izmijeniti sadržaj ugovora o radu bez obzira o kojoj se njegovoj odredbi radi, a radnik na to ne želi dati svoj dobrovoljni pristanak, ugovor o radu se može izmijeniti samo na način da poslodavac otkaže postojeći ugovor o radu i ponudi radniku sklapanje novog ugovora.

Najčešći razlozi kada će poslodavac ponuditi radniku otkaz ugovora o radu s ponudom izmjenjenog ugovora (naravno kada prethodno izostane suglasnost radnika na dogovornu izmjenu sadržaja ugovora) je promjena radnog mjesta, visine plaće, trajanja dnevnog tj. tjednog radnog vremena.

Ovdje treba naglasiti i da kod ove vrste otkaza ugovora o radu moraju biti ispunjeni svi zakonom predviđeni opravdani razlozi za otkaz koji bi trebali postojati i da se radi o redovitom otkazu ugovora o radu radi poslovno odnosno osobno uvjetovanih razloga. 

Također naglašavamo da je i kod ovog postupka nužno provesti Zakonom o radu za to predviđenu proceduru (savjetovanje s radničkim vijećem).

Ukoliko radnik prihvati zaključenje izmjenjenog ugovora o radu u roku koji mu ostavi poslodavac, a koji rok ne može biti kraći od osam dana, i dalje zadržava pravo pobijati odluku o otkazu.

Dakle,usprkos prihvatu ponuđenog ugovora radnik može pokrenuti sudski spor.

Radnik je i u ovakvim slučajevima dužan pridržavati se procedure propisane Zakonom o radu, a to je da se prethodno, prije pokretanja sudskog postupka, treba obratiti poslodavcu zahtjevom za zaštitu prava. 

Propuštanjem ove radnje u roku radnik gubi pravo na sudsku zaštitu.

Ovdje je vrlo važno spomenuti i rokove u kojima radnik treba (ako želi) reagirati na odluku o otkazu ugovora o radu s ponudom izmjenjenog ugovora.

Rok za sklapanje novog ugovora o radu s izmjenjenim uvjetima radnik može prihvatiti u ostavljenom roku koji ne može biti kraći od osam dana. 

Ako radnik prihvati ponudu izmjenjenog ugovora ali s takvom ponudom ipak nije zadovoljan jer smatra da je odluka o otkazu nezakonita, svoje protivljenje odluci mora izraziti u obliku zahtjeva za zaštitu prava u roku od petnaest dana od dana kada je prihvatio izmjenjeni ugovor o radu.

Ako radnik odluči ne prihvatiti izmjenjeni ugovor, petnaestodnevni rok za podnošenje zahtjeva za zaštitu prava teče od dana kada je radnik priopćio poslodavcu da ne želi prihvatiti izmjenjeni ugovor, a ako to nije uradio, onda u roku od petnaest dana od dana kada je istekao rok za prihvat izmjenjenog ugovora. 

Konkretno, protekom roka od osam plus petnaest dana od dana primitka odluke o otkazu (ako se poslodavac u reguliranju rokova držao minimalnih zakonskih rokova).

Kada govorimo o otkazu ugovora o radu s ponudom izmjenjenog ugovora treba istaknuti da bez obzira što u ovom postupku poslodavac nudi nastavak radnog odnosa uz izmjenjene uvjete i dalje je obvezan poštovati zakonsku zabranu otkaza određenim kategorijama radnika (npr. trudnice) odnosno otkaz je uvjetovan suglasnošću radničkog vijeća odnosno sindikalnog povjerenika.

(Moj posao)URL for news «Otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora»   -
«Hrvatski sindikat telekomunikacija»   -